��RKET PROF�L�

 

�zel sekt�re ait firmalar�n kendi enerjilerini �retmelerine izin veren 3096 say�l� yasan�n ��kar�lmas�n� izleyen y�llarda ilk kurulan otoprod�kt�r firmalar�ndan olan Bilenerji, 1995 y�l�nda 4,5 MW'l�k ilk kojenerasyon tesisini Bilkent �niversitesi kamp�s� i�inde (Bilkent-Ankara) devreye alm��t�r.

Kas�m 1999'da ise 32 MW'l�k kombine �evrim enerji santral� ticari i�letmeye al�narak toplam elektrik kurulu g�c� 36.5 MW'a ula�m��t�r. Foster Wheeler'�n ana m�teahhitli�iyle yap�lan bu proje, performans ve g�venilirlik testlerinin Eyl�l 2000'de tamamlanmas�yla teslim al�nm��t�r. Bu proje, 24 MW gaz t�rbini ve 8 MW'l�k buhar t�rbininden olu�maktad�r.2017 y�l�nda verimlili�i artt�rmak amac�yla 24 MW'l�k Gaz T�rbini ve 8 MW'l�k Buhar T�rbininin sat�lmas�na ve yerine 4,5 MW'l�k bir gaz t�rbini daha al�nmas�na karar verilmi�tir.
Bilenerji'nin A tipi hissedarlar�;

Meteksan Matbaac�l�k Teknik San. A.�.
Bilkent �niversitesi
Bilkent Holding A.�.
Tepe �n�aat San. A.�.

 

Copyright ® 2008 Bilkent Enerji �retim San. ve Tic. A.� bir B�LKENT HOLD�NG Kurulu�udur.